Antivirus

70 บาท/License/เดือน

IP Phone

150 บาท/เลขหมาย/เดือน

IPTV / Cnema

135 บาท/ชุด/เดือน

SME WiFi

700 บาท/ชุด/เดือน

Cloud Box

150 บาท/ชุด/เดือน

 • โทรศัพท์ IP Phone
  - ขอใช้บริการได้ ไม่เกิน 5 เลขหมาย (ใช้เลขหมายเดิมหรือเปิดเลขหมายใหม่)โทรไปโทรศัพท์ทั่วไทยฟรีตลอด 24 ชม. โทรไปมือถือ คิด 1.25 บาท/นาที (รายละเอี ยดเงื่อนไขเงื่อนไขตามแพ็กเกจ 150 New Series V.2)
  -การโทรหาโทรศัพท์บ้านทั่วไทยฟรีตลอดวันโทรเฉพาะโครงข่ายทีโอทีเท่านั้น หากลกูค้ามีการโทรไปเลขหมายนอกโครงข่ายทีโอที ให้คิดค่าใช้บริการดังนี้
  บริการ IP Phone คิดอัตราท้องถิ่น 1.25 บาทต่อครั้ง ทางไกล 1.25 บาทต่อนาที ทั้งนี้สามารถตรวจสอบเลขหมาย ได้ที่www.tot.co.th หัวข้อ บริการลูกค้าตรวจสอบเลขหมายของผู้ให้บริการโทรศัพท์ประจาที่หรือที่ http://www.tot.co.th/Numbering )
 • Antivirus
  - ขอใช้บริการ Antivirus Panda Endpoint Protection ไม่เกิน 5 Licenses

 • Iptv/Cnema
  -ขอใช้บริการ TOTiptv (SetTopBox) แพ็กเกจหลัก Choice ไม่เกิน 5 ชุด
  - ขอใช้บริการ C nema Box แพ็กเกจหลัก Choice ไม่เกิน 5 Device
 • SME Wi-Fi
  - สิทธิ์ใช้งานแพ็กเกจ SME Wi-Fi ประกอบด้วยอุปกรณ์ Access Point ระดับ Carrier Grade พร้อม Access Controller และระบบ บริหารจัดการผู้ใช้งานเพื่อแก้ไขเหตุเสียจากส่วนกลาง (CentralizedManagement) สามารถแก้ไขปัญหาจากการใช้งานทั่วไป12ชั่วโมง ยกเว้นกรณีเหตุเสียจาก Access Point ใช้เวลาแก้ไขภายใน 24 ชั่วโมง และรองรับการระบุตัวตนและเก็บ Log การใช้งานตาม พรบ. คอมพิวเตอร์ ปี 2560
 1. อัตราค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
 2. กรณีวันที่เริ่มเปิดใช้บริการในรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่ตรงรอบบิล จะคิดการใช้บริการในรอบบิลนั้นเป็นรอบบิลแรก โดยสิทธิ์การใช้งานและค่าใช้บริการคิดตามวันที่ผู้ใช้บริการใช้งานจริง (Pro Rate)
 3. ระดับความเร็วที่ให้บริการเป็นระดับความเร็วสูงสุดที่คู่สายของ NT ในตำแหน่งที่ผู้ใช้บริการขอใช้บริการรองรับในการ Download หรือ Upload ได้ ซึ่งอาจไม่ใช่ความเร็วสูงสุดในช่วงราคารายการส่งเสริมการขายนั้นๆ
 4. *กรณีระดับความเร็ว 1 Gbps ให้บริการเฉพาะพื้นที่ที่ NT มีโครงข่ายพร้อมให้บริการรองรับในระดับความเร็วดังกล่าวและรับรองระดับความเร็วเฉพาะใช้ผ่านสาย LAN เท่านั้น
 5. ในกรณี Fixed IP ที่ผู้ใช้บริการได้รับจาก NT แล้วมีปัญหาในการใช้งานเนื่องด้วย IP Black List นั้น ผู้ใช้บริการต้องดำเนินการแก้ไข IP Black List ด้วยตนเอง หรือให้ NT ดำเนินการให้โดยมีค่าดำเนินการในการแก้ปัญหาดังกล่าวตามที่ผู้ควบคุมการใช้ IP เรียกเก็บ
 6. รายการส่งเสริมการขายนี้เหมาะสำหรับให้บริการทุกประเภทลูกค้า
 7. เมื่อครบระยะสัญญาใช้บริการรายการส่งเสริมการขาย ผู้ใช้บริการจะได้รับความเร็วในการใช้บริการ Hi-speed internet ที่ระดับความเร็วในรอบบิลสุดท้าย ด้วยอัตราค่าบริการรายเดือนตามรายการส่งเสริมการขายนี้ หรืออัตราพิเศษตามที่ NT กำหนดในช่วงเวลานั้น
 8. กรณีใช้บริการอินเทอร์เน็ตอยู่แล้ว และใช้บริการยังไม่ครบระยะเวลาในโปรโมชั่นนั้นๆ หรืออัตราค่าใช้บริการรายเดือนต่ำกว่าโปรโมชั่นนี้ หากประสงค์จะใช้โปรโมชั่นนี้จะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการปรับเปลี่ยนครั้งละ 1,000 บาท
 9. กรณีผู้ใช้บริการยกเลิกบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงหรือเปลี่ยนรายการส่งเสริมการขายบริการเสริมที่ผู้ใช้บริการได้รับจะสิ้นสุดลง
 10. การยกเลิกสัญญาการใช้บริการก่อนระยะสัญญาที่ต้องชำระค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย ได้แก่
  • ผู้ใช้บริการยกเลิกบริการโดยไม่ได้มีความบกพร่องของการให้บริการจาก NT ในระยะเวลา 15 วัน ก่อนวันที่แจ้งขอยกเลิก
  • ผู้ใช้บริการถูกระงับอันเนื่องมาจากการค้างชำระค่าใช้บริการ โดยไม่ได้มาดำเนินการต่อสัญญาการใช้บริการตามระยะเวลาที่ NT กำหนด
 11. กรณียกเลิกใช้บริการก่อนระยะสัญญารายการส่งเสริมการขายสิ้นสุดตามข้อ 9 ผู้ใช้บริการจะต้อง
  • ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าหรือค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแพ็กเกจ โดยคำนวณอัตราส่วนลด
  • บริการ FTTx : ชำระค่าติดตั้งพร้อมค่าเดินสายภายใน โดยคำนวณอัตราส่วนลด
  • นำ ONU/Wireless/อื่นๆ ที่ยืมไปใช้งานมาคืนในสภาพสมบูรณ์ตามสภาพที่ NT กำหนด ในกรณีที่อุปกรณ์ชำรุดหรือสูญหาย ผู้ใช้บริการต้องชดใช้ค่าเสียหายตามอัตราที่ NT กำหนด
  • ชำระค่าเสียหายอุปกรณ์ 2,000 บาท ในกรณี Set top box, Remote control หรือ อุปกรณ์อื่นๆ ชำรุด/สูญหาย
 12. NT ขอสงวนสิทธิ์
  • ระงับหรือยกเลิกการใช้บริการและอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการที่ไม่ได้ชำระค่าบริการฯ และค่าธรรมเนียมอื่น (ถ้ามี) ภายในกำหนดเวลาที่ระบุในใบแจ้งค่าใช้บริการ
  • ระงับหรือยกเลิกการใช้บริการและอุปกณณ์ของผู้ใช้บริการที่ละเมิด หรือมีเหตุผลเชื่อได้ว่าเป็นการละเมิดเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
  • ระงับ ปรับเปลี่ยน หรือยกเลิกการใช้บริการ ในกรณีที่พบว่ามีการใช้งานที่มีปริมาณการรับส่งข้อมูลมากผิดปกติ (ปริมาณการรับส่งข้อมูลสูงกว่าค่าเฉลี่ยของปริมาณการใช้งานของลูกค้าทั่วไปในรายการส่งเสริมการขายเดียวกัน) หรือมีการใช้งานผิดประเภทกับรายการส่งเสริมการขายที่เลือกใช้อยู่ในปัจจุบัน
  • เรียกเก็บค่าบริการตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้ และไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีผู้ใช้บริการนำอุปกรณ์ปลายทางในรุ่นหรือยี่ห้อที่ NT มิได้แนะนำมาใช้แล้วไม่สามารถใช้บริการหรือมีเหตุขัดข้องใดๆ เกิดขึ้น

CONTACT US

CAT TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED 99 Chaengwatthana Rd. Lak Si, Bangkok 10210

CAT Contact Center : 1322

Email: cat1322@cattelecom.com

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

Sign Up to our Newsletter to get the latest news.

©Copyright 2020 CAT TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED | All Rights Reserved.

TOP