โปรโมชั่นเริ่ม 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2562
เงื่อนไขโปรโมชั่นและการให้บริการอินเทอร์เน็ต
 • 1. โปรโมชั่น “Around U” สำหรับลูกค้าจดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดาเท่านั้น (ประเภทที่อยู่อาศัยเท่านั้น) และทุกบริการต้องจดทะเบียนภายใต้ชื่อ หมายเลขบัตรประชาชนเดียวกัน สถานที่ติดตั้ง และที่อยู่ในการจัดส่งบิล ต้องเป็นสถานที่เดียวกัน
 • 2. โปรโมชั่น “Around U” ระยะเวลา 12 รอบบิล แถมอุปกรณ์ C nema box มูลค่า 3,800 บาท ผู้ใช้บริการจะได้รับอุปกรณ์ไว้ใช้งานตั้งแต่วันที่ดำเนินการติดตั้งให้บริการ
 • 3. ยกเว้นค่าแรกเข้า ค่าติดตั้ง 2,000 บาท ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท
 • 4. ยกเว้นค่าเช่าอุปกรณ์ปลายทาง (CPE) 300 บาท/เดือน/เครื่อง (ไม่รวม Vat) และยกเว้นค่าประกันอุปกรณ์ 2,500 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กรณียกเลิกบริการ C internet ต้องคืนอุปกรณ์ให้กับบริษัทในวันที่ทำการยกเลิก
 • 5. หากผู้ใช้บริการสมัครระหว่างรอบบิล ให้คำนวณค่าใช้บริการและสิทธิ์การใช้งานตามจำนวนวันที่ผู้ใช้บริการใช้งานจริง (Prorate) ตั้งแต่วันที่สมัครจนถึงวันสิ้นรอบบิล
 • 6. ผู้ใช้บริการที่ได้รับสิทธิยกเว้นค่าแรกเข้า ค่าติดตั้ง 2,000 บาท ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท ต้องใช้บริการอย่างน้อย 12 รอบบิล หากยกเลิกบริการก่อนครบกำหนดผู้ใช้บริการต้องชำระค่าติดตั้งและค่าลงทะเบียนในอัตราที่ได้มีการหักลดลงตามสัดส่วนที่ผู้ใช้บริการได้ใช้บริการไปก่อนแล้ว และคืนอุปกรณ์ C nema box ให้แก่ บมจ. กสท โทรคมนาคม ณ วันที่ขอยกเลิก หากอุปกรณ์สูญหาย หรือชำรุดเสียหายอันเกิดจากการกระทำโดยเจตนาหรือเกิดจากความประมาทของผู้ใช้บริการ หรือบริวารของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบ ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทฯ ตามราคาแห่งความเสียหายนั้น แต่ไม่เกินราคาตลาดของอุปกรณ์ ดังกล่าวในขณะนั้น
 • 7. โปรโมชั่น “Around U” ผู้ใช้บริการที่ใช้แพ็กเกจความเร็ว 30/15 Mbps จะได้สิทธิ์ใช้งาน C nema Mobile Application สำหรับความเร็ว 50/25 Mbps และ 100/50 Mbps จะได้ใช้บริการ C nema ผ่านกล่อง C nema และ C nema Mobile Application
 • 8. กล่อง C nema เป็นการให้บริการรับชม Movie On Demand และ TV Online ผ่าน Mobile Application หรือผ่านกล่อง C nema โดยเนื้อหา Content ในการรับชม Movie On Demand และ TV Online ผ่าน Mobile Application เป็นลิขสิทธิ์ของผู้ให้บริการเนื้อหา (Content Provider) โดยบริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Content ดังกล่าว ทั้งนี้การให้บริการเนื้อหา Content ดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขบริการที่ผู้ให้บริการเนื้อหา (Content Provider) กำหนด
 • 9. บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง (my by CAT) ด้วยบริการ 3G บนคลื่นความถี่ 850 MHz. และบริการ 4G บนคลื่นความถี่ 1800/2100 MHz. อัตราค่าบริการส่วนเกินเฉพาะบริการโทรศัพท์มือถือ (my by CAT) - ค่าโทรในประเทศทุกเครือข่าย 1 บาท/นาที, ส่ง SMS ในประเทศ 1 บาท/ข้อความ
 • 10. ความเร็วในการใช้งานอินเทอร์เน็ต 4G/3G ขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการ, จำนวนผู้ใช้บริการ, อุปกรณ์การเชื่อมต่อ และการตั้งค่าของเครื่องอุปกรณ์
 • 11. สิทธิ์การใช้งานอินเทอร์เน็ต 4G สำหรับผู้ใช้บริการที่ใช้อุปกรณ์ที่รองรับและอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการ my 4G เท่านั้น
 • 12. ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความเร็ว (Speed) ของแพ็กเกจให้น้อยลงได้ จนกว่าจะครบสัญญา 12 รอบบิล
 • 13. สำหรับโปรโมชั่น "Around U" บริการ C internet จุดติดตั้งจะต้องอยู่ในขอบเขตพื้นที่ให้บริการสำหรับคู่สายใยแก้วนำแสง (Optical Fiber) และคู่สายทองแดง (Copper) โดยวัดระยะจากจุดกระจาย/แยกสัญญาณ (Closure/Splitter) ในระยะทาง ไม่เกิน 500 เมตร หากระยะทางเดินสายเกินกว่าที่กำหนด สำหรับคู่สายใยแก้วนำแสง (Optical Fiber) ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าติดตั้งคู่สายส่วนเกินเพิ่มเมตรละ 20 บาท และสำหรับคู่สายทองแดง (Copper) ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าติดตั้งคู่สายส่วนเกินเพิ่มเมตรละ 15 บาท
 • 14. สำหรับคู่สายภายในให้ไม่เกิน 10 เมตร และสาย UTP ไม่เกิน 1 เมตร
 • 15. โปรโมชั่น “Around U” จะได้รับ Private IPv4
 • 16. บริการ C internet เป็นบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใช้ความเร็วรับ-ส่งข้อมูลร่วมกัน คุณภาพและความเร็วในการใช้งานขึ้นอยู่กับปริมาณหรือจำนวนผู้ใช้งานในขณะนั้น ระยะทางระหว่างโครงข่ายอินเทอร์เน็ตกับสถานที่ของผู้ใช้บริการ คุณภาพและประสิทธิภาพของอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อ รวมถึงเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์ที่เข้าเยี่ยมชม โดยเฉพาะเว็บไซต์ต่างประเทศอาจส่งผลให้ความเร็วเชื่อมต่อต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในแพ็กเกจที่เลือกใช้บริการ
 • 17. ข้อแนะนำลูกค้าเพื่อให้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ
  17.1 การใช้งานผ่านสัญญาณ Wi-Fi อุปกรณ์ที่ใช้งานควรรองรับ Wi-Fi ทั้งแบบ 2.4 GHz และ 5 GHz/5GHz ac
  17.2 การใช้งานผ่านสาย LAN เช่นคอมพิวเตอร์ ที่ช่อง LAN ต้องรองรับความเร็วที่ 1 Gbps
 • 18. หากผู้ใช้บริการยกเลิกบริการ C internet บริการอื่นๆ ในโปรโมชั่นจะถูกยกเลิกพร้อมกัน กรณีผู้ใช้บริการมีความประสงค์จะใช้บริการ C nema และบริการ my by CAT ต่อเนื่องด้วยเลขหมาย/บัญชีเดิม ต้องสมัครใช้งานโปรโมชั่นที่สมัครใช้งานได้ในปัจจุบัน และสมัครภายใน 90 วันหลังจากยกเลิกบริการ C internet
 • 19. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือเงื่อนไขโปรโมชั่น โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า 20. อัตราดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
CAT TELECOM
99 Chaengwatthana Rd. Lak Si, Bangkok
cat1322@cattelecom.com
24 X 7 Online Support
TOP